• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
7948 2765/2560 2017-12-14 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการดำนินงานฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมวิชาชีพ
7947 2739/2560 2017-12-12 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ
7946 2736/2560 2017-12-12 หนังสือราชการภายนอก การประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
7945 2748/2560 2017-12-12 หนังสือราชการภายนอก การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
7944 2729/2560 2017-12-12 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญและขออนุญาตให้บุคลการเข้าร่วมดครงการอบรมการสร้างชุดควบคุมเพื่อจำลองปัญหาในเครื่องยนต์ สั่งการขจากสามร์ทโฟน
7943 2746/2560 2017-12-08 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ร่วมมือสร้างสรรค์สังคมการเรียนรู้ และการประชุมใหญ่สามัฐประจำปี พุทศักราช 2560
7942 2745/2560 2017-12-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
7941 2744/2560 2017-12-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีอันเชิญนพปฏลสุวรรณฉัตรและบรมฉายาลักษณ์
7940 2726/2560 2017-12-08 หนังสือราชการภายนอก ส่งตัวข้าราชการเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
7939 1464/2560 2017-12-08 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียน
7938 1465/2560 2017-12-08 บันทึกข้อความ ขอเวลาเรียน
7937 892/2560 2017-12-08 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560
7936 2724/2560 2017-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
7935 2722/2560 2017-12-07 หนังสือราชการภายนอก ตอบรับเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
7934 2723/2560 2017-12-07 หนังสือราชการภายนอก โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
7933 2721/2560 2017-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7932 2717/2560 2017-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกซ้อม และแสดงกลองยาว
7931 2716/2560 2017-12-07 หนังสือราชการภายนอก การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตามโครงการการเงินทุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
7930 2718/2560 2017-12-07 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีการเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่บรรพตพิสัย และขอความอนุเคราะห์บุคลากรนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมขบวนแห่
7929 2720/2560 2017-12-07 หนังสือราชการภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมภาคเหนือ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/233 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ