• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 46 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นางจันทรา เงินบำรุง • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
2
•
นายประจวบ ใจบุญ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
3
•
นายไชโย เที่ยนจันทร์ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
4
นายเดชา เทียนจันทร์ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
5
นางสาวนิตย์ พาลพล • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
6
นายสมศรี เสือเจริญ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
7
นายอนันต์ โดรณ • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
8
นายวีระเดช ว่องเจริญโชควรการ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
9
นางกุสุมา ขันกสิกรรม • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
10
นายชาญนัฏฐ์ อุสาหะ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
11
•
ว่าที่ร.อ.ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
12
นายสุระ สายสุรินทร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13
นางสาวสุวภา ยืนยงค์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
14
นางสาวสุวรรณษา เกิดโภคา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
15
นายสุทัศน์ โพดาราม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16
•
นายคมสัน พึ่งพรหม • ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
17
•
นางสาวญาติกานต์ พิมพิไสย • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
18
นายเอกชัย อันชูฤทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
19
•
นายคมสัน จันทมาส • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
20
•
นางสาวสุภาพันธ์ เฃื้อหนองโปร่ง • ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
21
นางสาวนริศรา ล้ำเลิศ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
22
•
นางสาวศิลาพร คำสวน • ผู้ช่วยงาน งานวางแผนงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
23
•
นางสาวกุลนัฐ แก้วบัวดี • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
24
•
นางสาวฐิติมา คงขันฑ์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
25
•
นายธรรมนูญ จรศรี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
26
•
นางสาวอัฉราพรรณ เชื้อหลง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
27
นายประเสริฐ เพ็ญเแจ่ม • ยาม งานอาคารสถานที่
28
•
นายธนโชติ ชัยสิทธิ์ • คนขับรถ งานพัสดุ
29
•
นายเริงชัย ทำมาหมั่น • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
30
นางสาวสุชาดา อินบัว • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
31
นางพรเนตร กระจาย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
32
นายวิราช เรืองทรัพย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
33
•
นายชัยชนะ พูลฉนวน • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
34
•
นายบุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
35
นางสาวนงรักษ์ กรุ่นน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
36
•
นางจันทร์เพ็ญ ทัพณรงค์ • หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
37
นางสาวเบญจพร นาคจรุง • ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานวางแผนงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
38
นายเมธี เสาร์แก้ว • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
39
•
นางทัศนีย์ สังข์เมือง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานการเงิน
• ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
40
นายปริวัตร บุญรอด • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
41
•
นายสุเมธ ทองสุขดี • ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
42
นายวัชระ บุญหลง • ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้แทน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
43
•
นางจิราภรณ์ กนกมหกุล • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวางแผนงบประมาณ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
44
•
นางสาวประนอม เบิกบาน • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45
นายวัลลภ ธรรมรัตนาภรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
• ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
46
•
นายณัฐพล นันทิ • ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้แทน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ